TaxMachine PITy 2016/2017

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40 i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2016/2017

Organizacja Pożytku Publicznego

Poradnictwo prawne i rodzinne na rzecz osób fizycznych świadczone w formie edukacji, informacji, dokumentacji (podania, pozwy, odwołania, pisma procesowe) . Porady bezpłatne, poufne i bezstronne udzielane przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe (prawnicy, instruktorzy, terapeuci, pedagodzy) w Biurze Porad Obywatelskich i Biurach Porad Prawnych w oparciu o właściwe przepisy prawa. 

Obszar poradnictwa obejmuje: 
1 Cudzoziemcy i uchodźcy. 
2. Kombatanci.
3. Konsumenci.
4. Leczenie/opieka medyczna. 
5. Mieszkania/lokale.
6. Niepełnosprawność.
7. Obywatel a instytucja.
8. Pozbawienie wolności/osadzeni ZK. 
9. Problemy finansowe. 
10. Bezpieczeństwo publiczne. 
11. Rodzin. 
12. Ubezpieczenia.
13. Własność.
14. Zatrudnienie-bezrobocie.
15. Ochrona środowiska. 
16. Patologie społeczne.

Pomoc charytatywna nieodpłatna, rzeczowa świadczona na rzecz osób biednych, bezdomnych zamieszkałych w kraju i zagranicą.

Program działalności:

- informacja za pośrednictwem środków masowego przekazu (lokalnych) o zbiórce odzieży, zabawek, książek, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, żywności, itp.
- segregacja otrzymanych darów w magazynie,
- rejestracja sponsorów,
- nieodpłatne przekazywanie darów osobom potrzebującym w kraju i zagranicą.

Przeciwdziałanie objawom patologii społecznej (w szczególności alkoholizmowi i narkomanii) oraz współdziałanie z podmiotami prawnymi w celu zapewnienia ładu, porządku bezpieczeństwa publicznego, oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy

- rozpoznanie skali zagrożeń (bezimienna ankieta) na terenie powiatu dębickiego,
- podejmowanie działań zapobiegawczych (współpraca z wymiarem sprawiedliwości )
- edukacja i pomoc prawna na rzecz ofiar przemocy w oparciu o Polską Kartę Praw Ofiary, w której tworzeniu brało udział nasze Stowarzyszenie

Analiza kosztów utrzymania społeczeństwa, przyczyn bezrobocia warunków pracy i przestrzegania przepisów kodeksu pracy, obrona interesów prawnych osób fizycznych przed sądami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomoc prawna i obrona interesów stron pokrzywdzonych w Sądach Pracy. Analiza dokumentacji i sporządzanie odwołań od decyzji ZUS.

Ochrona statusu równych praw kobiet i mężczyzn.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką równego statusu kobiet (np. „OŚKA”).

Zakres działania:

- prawa kobiet jako prawa człowieka ( udział w życiu publicznym na równych prawach),
- aktywność ekonomiczna kobiet,
- przemoc wobec kobiet, 
- edukacja, poradnictwo, obsługa prawna.

Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego przed degradacją (współpraca samorządów terytorialnych w zakresie programów rządowych ochrony środowiska).

Ochrona i promocja zdrowia, działanie integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc prawna na rzecz osób chorych.

Współpraca z organizacją Obrony Praw Pacjenta w Tarnowie. Pomoc prawna w zakresie odwołań od decyzji komisji rentowej oraz w zakresie uznania chorób zawodowych. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz niepełnosprawnych.

Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Współpraca z urzędem pracy.

Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich przy zakupie towarów i usług.

Pomoc na rzecz pokrzywdzonych konsumentów w oparciu o przepisy prawne przy zakupie wadliwych towarów. Kierowanie pokrzywdzonych do Klubów Federacji Konsumenckich.

Sposób postępowania w razie sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem.

Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich i demokracji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (Konstytucja RP, Kodeks Prawny, Dokumenty Rady Europy Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – pisanie odwołań i skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu).

Edukacja, realizacja indywidualnych i grupowych programów resocjalizacji wśród osadzonych w zakładach karnych oraz współpraca z właściwymi podmiotami prawnymi

Poradnictwo prawne indywidualne i grupowe w zakresie obowiązujących przepisów prawnych w tym regulaminów służb więziennych, edukacja i programy resocjalizacji osadzonych, pomoc prawna w zakresie ubiegania się osadzonych o przerwę w odbywaniu kary i przedterminowe zwolnienie, informacja w zakresie sposobów załatwiania spraw związanych z adaptacją w społeczeństwie wolnościowym po opuszczeniu Zakładów Karnych w całej Polsce.

Współpraca z podmiotami prawnymi w zakresie realizacji zadań statutowych w kraju i za granicą . Realizacja programów strukturalnych dot. zakresu działania Stowarzyszenia przy ubieganiu się o dotacje europejskie. Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Europy.

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie rozpoznania skali zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, organizowanie obozów terapeutycznych, pomoc prawna i edukacyjna Współpraca z Centrum Profilaktyki i Edukacji Pomoc Szkole i Rodzinie działającej na terenie miasta Dębica.

Organizacja wolontariatu do realizacji programów statutowych. Bezpłatna realizacja programów obejmująca działalność statutową organizacji przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia.