TaxMachine PITy 2016/2017

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40 i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2016/2017

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.            Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA ZARZĄD KRAJOWY w DĘBICY” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.

2.            Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2.

1.            Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dębica.

2.            Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3.

1.            Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, zarejestrowaną i zawiązane na czas nieograniczony.

2.            Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.            Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. nr 1118 z pózn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§ 4.

1.            Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.

2.            Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1.            Stowarzyszenie działa niezależnie od organów administracji państwowej, organizacji politycznych i związkowych.

2.            Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

3.            O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w pkt.2, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

4.            Stowarzyszenie zgodnie z art.8 i art. 61-63 KP coraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie określenia organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu i na rzecz obywateli (Dz. U. Nr 100 poz.1080) działając w celu ochrony praw obywateli występuje w postępowaniu cywilnym:

4.1          Wszczynając postępowanie;

4.2          Biorąc udział w toczącym się postępowaniu w każdym jego stadium, przedstawiając sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w formie uchwały lub oświadczenie jego organów.

5.            Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2000r. Stowarzyszenie może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach:

5.1          Roszczenia alimentacyjne;

5.2          Z zakresu praw konsumenckich;

5.3          Z zakresu ochrony środowiska;

5.4          W zakresie roszczeń pracowników wynikających ze stosunków pracy;

5.5          W zakresie roszczeń członków spółdzielni wynikających ze spółdzielczej umowy o pracę;

5.6          W zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych.

 

6             Zgodnie z art.90 i art.91 KPK w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu Stowarzyszenia zgłasza na piśmie, jako pisemny wniosek osoby pokrzywdzonej,  jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesów społecznych lub ważnego interesu indywidualnego objętego statutowymi uprawnieniami ochrony wolności i praw człowieka. W zgłoszeniu Stowarzyszenie wskazuje przedstawiciela, który będzie je reprezentować. Przedstawiciel ten przedkłada Sądowi pisemne pełnomocnictwo. Sąd dopuszcza przedstawiciela Stowarzyszenia, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

7             Zgodnie z art.91 KPK dopuszczony w postępowaniu sądowym przedstawiciel Stowarzyszenia może uczestniczyć w rozprawach, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie.

§ 6.

Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cel i formy działania.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 34 Ustawy

z dnia 7.04.1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855).

§ 9.

1.            Celem Stowarzyszenia jest obrona praw i godności osobistej człowieka i wynikająca

z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1.1          Obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich,

1.2          Zasada współżycia  rodzinnego i sąsiedzkiego,

1.3          Obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa.

1.4          Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym).

1.5          Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ·

w szczególności z rodzin wieloproblemowych.

1.6          Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.7          Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

1.8          Promocja i organizacja wolontariatu.

1.9          Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

1.10       Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom, przemocy w rodzinie.

1.11       Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

1.12       Działanie na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

1.13       Działanie na rzecz dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem w tym przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej przez sprawcę na osobach pokrzywdzonych.

1.14       Pomoc rzeczowa i prawna świadczona na rzecz osób osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych w Polsce i ich rodzin, które doznają niedostatku.

1.15       Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykluczeniem społecznym.

§ 10.

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.            Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, organizacji i instytucji społecznych oraz obronę ich interesów.

2.            Udzielanie pomocy i prowadzenie mediacji w sprawach spornych za zgodą stron konfliktu.

3.            Pomoc prawna i rodzinna udzielana w Biurze Porad Obywatelskich, w zakresie edukacji, analizy dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami, pisanie podań i wniosków, pism procesowych do odpowiednich urzędów.

4.            Porady udzielane przez Biura są: bezpłatne, poufne i bezstronne.

5.            Kategorie, w których udzielane są porady:

1)            Cudzoziemcy i uchodźcy.

2)            Kombatanci, osoby represjonowane i sprawy wojskowe.

3)            Konsumenci.

4)            Leczenie / opieka medyczne.

5)            Mieszkania / lokale.

6)            Niepełnosprawność.

7)            Obywatel a instytucja.

8)            Kontakty z władzami państwowymi.

9)            Kontakty z władzami samorządowymi.

10)         Wymiar sprawiedliwości/ Sądy, Prokuratura, Policja.

11)         Rzecznik Praw Obywatelskich.

12)         Sejm, Senat.

13)         Związki wyznaniowe.

14)         Związki zawodowe.

15)         Media.

16)         Organizacje Pozarządowe.

17)         Pozbawienie wolności / osadzeni, Zakłady Karne.

18)         Problemy finansowe.

19)         Przemoc / bezpieczeństwo publiczne.

20)         Rodzina.

21)         Ubezpieczenia.

22)         Ubezpieczenie społeczne.

23)         Ubezpieczenie gospodarcze.

24)         Własność.

25)         Zatrudnienie/ bezrobocie.

26)         Ochrona środowiska / przeciwdziałanie zjawiskom degradacji w wyniku dokonywanych przestępstw określonych w rozdziale XII KK art.181-188.

27)         Patologia społeczna.

6.            Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy

7.            Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób biednych, potrzebujących pomocy materialnej mieszkających w kraju i zagranicą.

8.            Współdziałanie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz współpraca z instytucjami

i organami administracji państwowej w celu realizacji zadań statutowych.

9.            Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia i promocji zdrowia obywateli.

10.          Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

11.          Rozwijanie działalności wydawniczej, prasowej i publicystycznej.

12.          Stowarzyszenie może występować z wnioskami i postulatami do władz administracji państwowej wszystkich szczebli oraz władz związkowych w przypadkach stwierdzonego naruszenia praw człowieka wynikającego z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz domagać się rekompensat za doznane krzywdy fizyczne i moralne obywatel.

13.          Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych na zasadach określonych w § 7 Statutu.

14.          Udzielanie doraźnej pomocy materialnej członkom Stowarzyszenia.

15.          Analiza przyczyn oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

 

§ 11.

1.            Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych

w odrębnych przepisach

2.            Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §9 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

3.            Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

4.            Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 9 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

5.            5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

 

 ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy zamieszkali na terenie Unii Europejskiej.

§ 13.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje poprzez:

a.            Złożenie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i rekomendację pisemną dwóch członków Stowarzyszenia,

b.            Uchwałę Zarządu zapadłą w tajnym głosowaniu lub uchwała Walnego Zebrania.

§ 14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.            Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,

2.            Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3.            Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

4.            Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5.            Zgłaszania wniosków i postulatów,  co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15.

1.            Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.            Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b.            Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c.            Regularnego płacenia składek,

d.            Uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

2.            Upoważnia się Zarząd do podjęcia uchwały określającej dalsze obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 16.

1.            Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.

2.            Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadłej

w tajnym głosowaniu.

 

§ 17.

1.            Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną

w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.            Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

3.            Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 18.

1.            Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2.            Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19.

1.            Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

2.            Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd Krajowy na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu.

§ 20.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 21.

1.            Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2.            Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 22.

1.            Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2.            Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

3.            Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1.            Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2.            Śmierci członka Stowarzyszenia,

3.            Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

4.            Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5.            Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a.            Łamania Statutu,

b.            Nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

c.            Notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

d.            Niepłacenia składek przez trzy kwartały,

e.            Na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych pod lit. a-d,

f.             Nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 24.

1.            Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu uchwały o pozbawieniu członkostwa.

2.            W sprawie, o której mowa w ust. 1, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 25.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być ono zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 26.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz na cztery lata uchwałą Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwołane na podstawie:

1.            Uchwały Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

2.            Żądania, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych wyrażone na piśmie.

§ 27.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.            Walne Zgromadzenie Członków,

2.            Zarząd Krajowy,

3.            Komisja Rewizyjna,

4.            Komisje Problemowe,

5.            Zarządy Terenowe krajowe i zagraniczne.

§ 28.

1.            Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2.            Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Problemowych, Zarządu terenowego) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50%+1 głos ”za” w obecności minimum połowy liczby członków uprawnionych do głosowania).

§ 29.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 30.

1.            Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.            Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

3.            W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

4.            Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31.

1.            Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne wyborcze jest zwoływane raz na 4 lata

2.            Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną, telefoniczne lub poprzez pocztę.

§ 32.

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1.            Uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

2.            Uchwalenie Statutu i jego zmian,

3.            Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej

4.            Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5.            Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.            Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia

7.            Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8.            Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9.            Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10.          Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

11.          Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

12.          Nadawanie godności honorowej członkom Stowarzyszenia

13.          Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i nazwy Stowarzyszenia.

§ 34.

1.            Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.            Zarząd Składa się od 6 do 9 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

3.            Zarząd składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu.

4.            Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

5.            Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 35.

Do kompetencji Zarządu należy:

1.            Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2.            Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

3.            Realizacja celów Stowarzyszenia,

4.            Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

5.            Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,

6.            Sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,

7.            Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

8.            Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

9.            Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

10.          Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

11.          Przyjmowanie i wykluczanie członków,

12.          Ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

13.          Udzielanie porad prawnych związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.

14.          W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 36.

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.

§ 37.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia na pisemny wniosek, co najmniej 10-ciu obywateli zamieszkujących dany obszar Rzeczypospolitej Polskiej (wieś, miasto, gmina) może utworzyć terenową jednostkę Stowarzyszenia a także może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 38.

1.            Członkowie tej jednostki pośród swego grona wybierają według zasad określonych w § 25 Statutu przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2.            Tworzą oni zarząd terenowy tej jednostki.

3.            Zarząd terenowy zobowiązany jest realizować uchwały Walnego Zebrania a także wykonywać polecenia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.

§ 39.

1.            Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest prezes Zarządu Krajowego lub osoba przez niego upoważniona.

2.            Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest podpisy dwóch członków Zarządu tj. prezesa lub v-e prezesa i skarbnika.

3.            Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) do składnia oświadczeń woli wymagany jest podpis trzech członków Zarządu tj. prezesa lub v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 40.

Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

§ 41.

1.            Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.

2.            Wybierana jest przez Walne Zebranie i powinna liczyć od 3 do 5 osób.

3.            Przewodniczący tej Komisji bierze udział w pracach Zarządu Krajowego bez prawa udziału

w głosowaniu a jedynie z głosem doradczym.

4.            Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem władz Stowarzyszenia wymienionych

w § 27 pkt. 2, 4 i 5.

§ 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.            Kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2.            Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

3.            Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

4.            Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

5.            Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

6.            Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych za okres sprawozdawczy poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.

§ 43.

Komisje problemowe składają się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia a w razie potrzeby również

z doradców z poza Stowarzyszenia.

§ 44.

Do kompetencji komisji problemowych należy w szczególności:

1.            Realizacja zgodnie ze Statutem i obowiązującymi aktami prawnymi programów działania uchwalonego przez Walne Zebranie i Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.

2.            Terminowe wykonywanie prac powierzonych przez Zarząd Krajowy a dotyczące składanych przez obywateli zażaleń tematycznie związanych z działaniem komisji.

3.            Podejmowanie działalności określonych regulaminem wewnętrznym komisji problemowej zgodnie z obowiązującym Statutem i aktami prawnymi.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 45.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1.            Składek członkowskich,

2.            Darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

3.            Wpisowego

4.            Dochodów z własnej działalności statutowej,

5.            Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,

6.            Dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,

7.            Ofiarności publicznej, w tym zbiórki publicznej,

8.            Dochodów z imprez, konkursów, licytacji,

9.            Nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,

10.          Sponsoringu,

11.          Dochodów z kapitału (odsetki, lokaty),

12.          Dochodów z działalności gospodarczej.

13.          Innego rodzaju przysporzeń majątkowych.

14.          Odpisu 1% podatku.

§ 46.

1.            Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

2.            W celu zapewnienia realizacji bieżących zobowiązań finansowych w pogotowiu kasowym Stowarzyszenia mogą być przechowywane środki pieniężne w kwocie do 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) pobrane z konta czekiem bankowym, podpisanym przez prezesa

i v-ce prezesa.

3.            Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.            Osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód z tytułu odpisu 1% przeznaczony będzie na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 47.

Stowarzyszenie uprawnione jest do zaciągania zobowiązań majątkowych uregulowanych odrębnymi przepisami prawa. Pisemne zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu Krajowego.

§ 48.

1.            Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

2.            Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

1)            Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2)            Pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana,

3)            Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

4)            Działalność w zakresie informacji prawnej,

5)            Badania rynku i opinii publicznej,

6)            Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

7)            Działalność wspomagająca edukację,

8)            Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

9)            Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura,

10)         Nauka języków obcych,

11)         Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

12)         Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

13)         Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

 

 Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 49.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie większością ¾ głosów przy obecności, co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.

§ 50.

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określić sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

 

 

 Dębica, dnia 30 grudnia 2015 r.

Statut po nowelizacji przeprowadzonej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu

26 listopada 2015 r. Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Dębicy w składzie:

Prezes Lesław Pazdan  

V-ce Prezes Zenon Wszołek     

V-ce Prezes Alicja Kmieć             

Sekretarz Anna Maguda